برنامه تغذیه ای هندوانه
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای هندوانه

                    زمان مصرف                                  نوع کود                                 میزان مصرف                                                                                                                                                                                                                   ریشه زایی                         کوانتوم ویژه ریشه زایی            3 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                          یا                                                                                                                                                           رایزوت                           2 لیتردر هکتار با آبیاری                                                                                       هومی رکس                        8 لیتر در هکتار باآبیاری                                                                                                                                                                                                          گلدهی                                     پاور فلاور                     5 – 2 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                     بور                            2/5 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                      آلخیمکس                     3 – 2 لیتر در هکتار با آبیاری/                                                                                                                        3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                       فسفر                       3/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                       یک هفته بعد از گلدهی                             بوفالو                            10 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                 ان پی کا 20-20-20                20 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                  گرین کلسیو                       10 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                       ویتآمین 30                    2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                   گرین کا                        3 – 2 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                         جهت درشت تر شدن               کوانتوم ویژه افزایش عملکرد        5 – 4 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                     تکرار به فاصله دو هفته                          براوو سولید                     3 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                       گرین کا                      3 – 2 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                    گرین کلسیو                      2 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                    ان پی کا 30-5-15              20 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                   آمینوگرین 16                  7 – 5 لیتر در هکتار با آبیاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *