برنامه تغذیه چغندر قند
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای چغندر قند

             زمان مصرف                                  نوع کود                                             میزان مصرف                                                                                                                                                                                                       کاشت بذر          بذرمال نمودن توسط واندرفول و گرین زینک      3 لیتر+ 7 لیتر آب برای 1000 کیلوگرم                                                                                                                                                                                 پس از کاشت                              روکس اکتیو                                 10 – 5 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                  جهت ریشه زایی                                تایگرفول                                  10 – 5 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                         رایزوت                                    3 – 2 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                               یا                                                                                                                                               کوانتوم ویژه ریشه زایی                      5 – 3/5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                  8 – 6 برگی                               میکروانرژیک                         3/5 – 2/5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                   آلخیمکس                            2 – 1/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                              ان پی کا 20-20-20                       20 – 15 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                   هومی رکس                             10 – 5 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                          گرین کبور                             2 – 1/5 در هزارجهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                   8 – 10 برگی                                 فرمازینک                            2 – 1/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                    ویتآمین 30                          2 – 1/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                            بور                                2 – 1/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                         کوانتوم ویژه افزایش عملکرد               4 – 3 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                   ان پی کا 30-5-15                     20 – 15 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                      نوتریمازین                         2/5 – 2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                   18 – 16 برگی                                 نوتریموب                           3 – 2/5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                       گرین کا                         3/5 – 2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                         بوفالو                                   10 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                 در طول مراحل آبیاری جهت توسعه بهتر سیستم ریشه می توان از کودهای هیومیکی از جمله بوفالو کمپلکس، براوو 40 و براوو سولید بصورت متناوب استفاده نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *