برنامه تغذیه ای پسته
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای پسته

           زمان مصرف                           نوع کود                            میزان مصرف                                                                                                                                                                                                                       توسعه ریشه قبل از                       رایزوت                            2 لیتر در هکتار                                                            گلدهی                                  یا                                                                                                                                               کوانتوم ویژه ریشه زایی               3 کیلوگرم در هکتار                                                                                                 تایگرفول                          20 لیتر در هکتار                                                                                                                                                                                                                       تورم جوانه ها                       گرین زیبور                2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                                            تشکیل میوه                       ویتآمین 30                2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                       (ماشی شدن میوه)              ان پی کا 20-20-20                 20 کیلوگرم در هکتار                                                                                               فرمازینک                  1/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                        گرین پی                            7 لیتر در هکتار                                                                                                                                                                                                                     پر شدن مغز پسته      کوانتوم ویژه افزایش عملکرد        5 در هزار جهت محلول پاشی                                           (اردیبهشت ماه)                      واندرفول                    2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                      براوو سولید                   1 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                                           (خرداد و تیر ماه)          روکسال یا گرین کلسیو          2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                       کوانتوم ویژه افزایش عملکرد        5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                         فیتاسیو                              8 لیتر در هکتار                                                                                          ان پی کا 30-5-15                     25 کیلوگرم در هکتار                                                                                          آمینوگرین 16                2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                                            (مرداد ماه)                       گرین میکس                  3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                       گرین کا                    2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                   براوو سولید                       8 کیلوگرم در هکتار                                                                                                                                                                                                                     بعد از برداشت                     گرین زیبور                   2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                 گرین میکس                    2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                                    در طول فصل و برای بازدهی بیشتر کودهای استفاده شده می توان داخل آبیاری ها از بوفالو، براوو 40، تایگرفول، واندرفول و براوو پودری استفاده نمود. با توجه به شوری خاک اکثر باغات پسته، می توان جهت کاهش اثر شوری خاک، در آب آبیاری از نانسال و یا روکسال بهره برد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *