هومی رکس

هومی رکس (HumiRox)

شرکت سازنده:AGROBIOSOL Group شماره ثبت ماده کودی:  07865 حجم خالص: 5 لیتر                                        چگالی: gr/cc   1/15 هومی روکس، هیومات پتاسیم است که از اسید هیومیک، فولویک و پتاسیم تشکیل شده و از باکیفیت ترین لئوناردیت ساخته شده است. استفاده از این کود در خاک هایی که از نظر سطح ماده آلی فقیر می باشد، افزایش سرعت جذب