گرین زیبور - فروت ست

گرین زیبور – فروت ست (GREEN ZIBOR)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  17166 حجم خالص: 1 لیتر                     چگالی: gr/cc   1/26 سال آورى یعنى درختان میوه یک سال پر بار یا بیار هستند و سال بعد کم بار یا نیار هستند. در سال بیار میوه ها مانع از رسیدن مواد غذایى به جوانه هاى سال آینده شده زیرا میوه ها سر