QUANTUM FLORACION

کوانتوم ویژه گلدهی (QUANTUM Floracion)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  45265 وزن خالص: 1 کیلوگرم کوانتوم ویژه گلدهی، کود NPK حاوی اسیدهای آمینه به دست آمده از هیدرولیز پروتئین های گیاهی است که به صورت میکروگرانول و غنی از عناصر کلاته با EDTA و عوامل محرک رشد ارائه می شود. این کود، فرآیندهای فیزیولوژیکی مربوط به گل