برنامه تغذیه ای گوجه فرنگی
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای گوجه فرنگی

          مرحله رشد گیاه                               نوع کود مصرفی                              میزان مصرف                                                                                                                                                                                                         کاشت نشاء                             کوانتوم ویژه ریشه زایی                   3 – 2 کیلوگرم در هکتار                           و انتقال به زمین                                          یا                                                                                                                                                          رایزوت                                 2 – 1 لیتر در هکتار                                                                                           گرین پی                                 2 – 1 لیتر در هکتار                                                                                                                                                                                              جهت رشد رویشی و                        ان پی کا 20-20-20                      25 – 15 کیلوگرم در هکتار                            قبل از گلدهی                                 روکس اکتیو                        5 – 4 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                              میکرو انرژیک                       2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                روکسوفر                           3 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                    فرمازینک                       1/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                      یا                                                                                                                                                      گرین میکس                      2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                           بیومکس کمپلکس                   2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                  پاور فلاور                        2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                    بور                             1/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                       بعد از گلدهی و                             ان پی کا 30-5-15         25 – 15 کیلوگرم در هکتار هر 2 هفته یکبار                 تشکیل میوه                               تایگرفول یا براوو 40        5 لیتر در هکتار به فاصله 2 آبیاری در میان                                                                         گرین کبور             2 در هزار جهت محلول پاشی هر 10 روز یکبار                                                             مولیبکواخه یا نوتریموب    1 در هزار جهت محلول پاشی هر 3 هفته یکبار                                                           کوانتوم ویژه افزایش عملکرد        4 کیلوگرم در هکتار هفته ای یکبار                                                                        به همراه براوو سولید            2 کیلوگرم در هکتار هفته ای یکبار                                                                                 فیتاسیو               2/5 در هزار جهت محلول پاشی هفته ای یکبار                                                                    گرین میکس           2/5 در هزار جهت محلول پاشی هفته ای یکبار                                                                            یا                                                                                                                                                        فرمازینک              1/5 در هزار جهت محلول پاشی هفته ای یکبار                                                                     کلسی فول              2 در هزار جهت محلول پاشی هفته ای یکبار                                                                         گرین کا               2 در هزار جهت محلول پاشی 2 هفته ای یکبار                                                                     ویتآمین 30            2 در هزار محلول پاشی،4 لیتر در هکتار آبیاری                                                                      آلخیمکس             2 لیتر در هکتار هر 20 روز یکبار محلول پاشی                                                       گرین منگنزو و گرین مگنسیو  2 در هزار جهت محلول پاشی 2 هفته ای یکبار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *