کود ویژه ریشه زایی

کوانتوم ویژه ریشه زایی (Quantum Enraizado)

شرکت سازنده: AGRI nova شماره ثبت ماده کودی:  52311 وزن خالص: 1 کیلوگرم کوانتوم ویژه ریشه زایی، یک کود NPK  خاص حاوی اسیدهای آمینه و عوامل محرک رشد بوده که به وسیله EDTA کلاته شده است. این کود از طریق سنتز سریع پروتئین، باعث ریشه زایی و رشد رویشی گیاهان می شود. در نتیجه، محصولات