برنامه تغذیه ای پنبه
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای پنبه

                   مرحله رشد گیاه                         نوع کود مصرفی                          میزان مصرف                                                                                                                                                                                                                        کاشت                                     واندرفول              3 لیتر برای 100 کیلوگرم بذر(بذر مال)                                                                                                                                                                                                 8 – 4 برگی                        کوانتوم ویژه ریشه زایی           3 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                         فیتاسیو                               5 لیتر در هکتار                                                                                                                                                                                                       قبل از ظهور غنچه                               فرمازینک                     1 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                ان پی کا 20-20-20                      15 کیلوگرم در هکتار                                                                                           تایگرفول                                5 لیتر در هکتار                                                                                              آلخیمکس                     2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                      گرین کبور                   1/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                                  بعد از تشکیل غنچه تا تشکیل غوزه             بیومکس کمپلکس               2 در هزار جهت محلول پاشی                               و باز شدن غوزه                    کوانتوم ویژه افزایش عملکرد       3 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                     براوو سولید                   3 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                       گرین کا                      2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                                                                                                            برای کاهش علائم ناشی از شوری بالای خاک می توان از نانسال یا روکسال در آبیاری استفاده نمود.                      استفاده از کودهای هیومیکی (بوفالو، بوفالو کمپلکس، واندرفول، براوو 40) در طول دوره داشت، با توجه به افزایش عملکرد پنبه در خاکهای هوموسی توصیه می گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *