برنامه تغذیه ای خیار
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای خیار

             مرحله رشد گیاه                                نوع کود مصرفی                              میزان مصرف                                                                                                                                                                                           ریشه زایی و قبل از تشنگی                               رایزوت                                    2 لیتر در هکتار                                                                                                 یا                                                                                                                                              کوانتوم ویژه ریشه زایی                 3 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                  تایگرفول                                   3 لیتر در هکتار                                                                                                                                                                                                   قبل از گلدهی                                      آباکسوفرو                       2/5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                     یا                                                                                                                                                         روکسوفر                         2/5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                               آلخیمکس            2 لیتر در هکتار هر 20 روز یکبار محلول پاشی                                                                 ان پی کا 20-20-20                   25 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                       شروع گلدهی                                          بور                            2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                           کوانتوم ویژه گلدهی         2 در هزار جهت محلول پاشی،4 کیلوگرم                                                                                                                           در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                                          شروع تشکیل میوه و در                               فیتاسیو                             2/5 در هزار تکرار هر هفته                       طول دوره برداشت                                  گرین کبور                           2/5 در هزار تکرار هر هفته                                                                                   فرمازینک                             1 در هزار تکرار هر 2 هفته                                                                                 میکروانرژیک                         2 در هزار تکرار هر 2 هفته                                                                                  ویتآمین 30                          2 در هزار تکرار هر 3 هفته                                                                     کوانتوم ویژه افزایش عملکرد              3 در هزار تکرار هر هفته یکبار                                                                             براوو پودری                           1 در هزار تکرار هر 2 هفته                                                                            ان پی کا 30-5-15    25 کیلوگرم در هکتار با آبیاری تکرار 10 روز یکبار                                                                                                                                                                    در مواقع بروز استرس و سرمای زمستانه که با کاهش محصول روبرو می شویم می توان از بیومکس سولید به میزان 750 گرم در هزار لیتر استفاده نمود. برای کاهش اثرات سوء شوری خاک بر عملکرد گیاه، باید از نانسال و یا روکسال در آب آبیاری استفاده نمود. همچنین در آب آبیاری می توان بصورت متناوب از براوو 40 و تایگرفول استفاده کرد. در صورت مشاهده علائم کمبود هر یک از عناصر، می توان جهت برطرف نمودن آن از کودهای کلاته تک عنصری مصرف نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *