برنامه تغذیه برنج
برنامه تغذیه ای

برنامه تغذیه ای برنج

              زمان مصرف                                          نوع کود                                  میزان مصرف                                                                                                                                                                                    خزانه ( دو هفته بعد از رویش)                              رایزوت                           0/5 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                            10 روز بعد از انتقال نشاء به زمین              کوانتوم ویژه ریشه زایی             3/5 – 2/5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                        روکس اکتیو                     4 – 3 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                            20 روز بعد از انتقال نشاء به زمین                         فرمازینک                        1 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                   آباکسوفرو                      3 – 2 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                     یا                                                                                                                                                          روکسوفر                     3/5 – 2/5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                  پنجه زنی                                                           نوتریمازین                       2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                                آمینوگرین 16                   1/5  در هزار جهت محلول پاشی                                                                                میکروانرژیک                  2/5 – 1/5 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                           تایگرفول                           5 لیتر در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                             ساقه دهی                                                        گرین کبور                   3 – 2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                   کوانتوم ویژه افزایش عملکرد      3/5 – 2/5 در هزار جهت محلول پاشی                                                                          ویتآمین 30                2/5 – 2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                            گرین سیلک                     2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                             ان پی کا 20-20-20                  10 کیلوگرم در هکتار با آبیاری                                                                                                                                                                          دانه بندی و خمیری شدن (90% تکامل برنج)           گرین کا                        3 – 2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                       بیومکس کمپلکس                 3 – 2 در هزار جهت محلول پاشی                                                                        ان پی کا 30-5-15                15 – 10 کیلوگرم در هکتار با آبیاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *