گرین زیبور - فروت ست
محصولات

گرین زیبور – فروت ست (GREEN ZIBOR)

شرکت سازنده: AGRI nova

شماره ثبت ماده کودی:  17166

حجم خالص: 1 لیتر                     چگالی: gr/cc   1/26

سال آورى یعنى درختان میوه یک سال پر بار یا بیار هستند و سال بعد کم بار یا نیار هستند. در سال بیار میوه ها مانع از رسیدن مواد غذایى به جوانه هاى سال آینده شده زیرا میوه ها سر راه عبور مواد غذایى از برگ به جوانه ها قرار دارند بنابراین جوانه هاى سال بعد کمتر مواد غذایى دریافت مى کنند و با ضعیف شدن جوانه ها شروع به ریزش مى کنند.کود  GREEN ZIBOR با دارا بودن عناصر ازت، روى، بر و کمپلکسى از اسیدهاى آلى و اسید هاى آمینه غنى شده در تلقیح و خوشه بندى تاثیرگذار مى باشد. ازت نقش قابل توجهى در فتوسنتز دارد و باعث افزایش گل انگیزى سال آینده خواهد شد. روى باعث شکوفه دهى بیشتر و حفظ شکوفه ها شده، در واقع مانع از سال آورى مى شود و رمق و بنیه را به درختان باز مى گرداند. بر مناسب تشکیل میوه است و ضعف در تلقیح گلها را که در نتیجه آن میوه اى ناقص و بدشکل بوجود مى آید را از بین مى برد.این کود باعث بهبود و پایدارى ساختار گیاه و ساختمان خاك شده در نتیجه عناصر ریزمغذى بهتر جذب مى شود، حمل و نقل قند از طریق غشاء را تسهیل مى بخشد و محرك رشد طبیعى گیاه مى شود. مصرف این کود مانع ریزش گل و نکروز در برگ و میوه و همچنین مانع پوسیدگى و اسفنجى شدن میوه مى شود.                                                                                                                                   تجزیه ضمانت شده بر حسب w/w:

نیتروژن کل: 3 %         نیتروژن به فرم اوره : 2/85 %         نیتروژن به فرم آمونیوم: 0/15         آمینواسید آزاد:1 %   روی محلول: 6 %              بر محلول: 0/5 %                                                                                              دستورالعمل مصرف:                                                                                                                               کاربرد در خاک:

نوع محصول میزان مصرف
مرکبات و درختان میوه 8 – 5 لیتر در هکتار
صیفی جات و سبزیجات 6 – 4 لیتر در هکتار
درختان پسته 6 – 4 لیتر در هکتار
گل ها و گیاهان زینتی 5 – 3 لیتر در هکتار
درختان زیتون و انگور 8 – 5 لیتر در هکتار


محلول پاشی:

نوع محصول میزان مصرف
مرکبات و درختان میوه 5 – 2/5 در هزار
صیفی جات و سبزیجات 4 – 2 در هزار
درختان پسته 4 – 2 در هزار
گل ها و گیاهان زینتی 3/5 – 2 در هزار
درختان زیتون و انگور 5 – 2/5 در هزار

احتیاط و هشدار:

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود همچنین دور از دسترس کودکان قرار گیرد. مقادیر توصیه شده کلى بوده، بسته به نوع، سن گیاه و شدت کمبود متغیر است. این کود سازگار با اکثر کودها و سموم مى باشد اما توصیه مى شود قبل از اختلاط با هر ترکیبى تست اختلاط پذیرى انجام گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *